Ubytovací poriadok

Hosť, ktorý si prenajme izbu sa súčasne zaväzuje, že bude dodržiavať ubytovací poriadok. Ak ho poruší, vedenie hotela má právo objednávku zrušiť.

1. Hotel môže ubytovať len hosťa, ktorý sa riadne prihlási. Za týmto účelom hosť predloží príslušnému pracovníkovi hotela svoj platný preukaz totožnosti, na registračnej karte svojim podpisom potvrdí cenu za ubytovanie a dĺžku pobytu a hotel mu vydá hotelovú kartičku s uvedením čísla izby.

Služby počas pobytu hosť garantuje svojou kreditnou kartou, zapísanou v hotelovom systéme, prípadne depozitom, ktorý zloží v hotovosti v sume 50€/izba-noc. Hosť bez garancie kartou je povinný uhradiť ubytovanie pri príchode a zložiť depozit v uvedenej sume. V prípade, že tento postup nerešpektuje, recepcia môže od zmluvy odstúpiť, nakoľko hosť porušil jeden z bodov ubytovacieho poriadku.

2. Hotel poskytuje hosťovi služby minimálne v rozsahu a kvalite, určenej príslušnou vyhláškou o kategorizácii a zatrieďovaní ubytovacích a stravovacích zariadení, podľa ktorej je hotel zatriedený.

3. Pri vstupe do hotela je hosť povinný preukázať sa hotelovou kartičkou a preukazom totožnosti na vyžiadanie.

4. Pobyt v hoteli je povolený len osobám, ktoré nie sú nositeľmi epidemiologicky závažných chorôb a infekcií.

5. Hotel môže v osobitných prípadoch ponúknuť hosťovi iné než dohodnuté ubytovanie, pokiaľ sa zásadne neodlišuje od potvrdenej objednávky, prípadne zabezpečiť ubytovanie v inom hoteli, ktorý patrí do rovnakej triedy a kategórie.

6. Na základe objednaného ubytovania je hotel povinný hosťa ubytovať najneskôr do 17.00 hodiny, do tohto času izbu pre hosťa rezervuje ak nie je na objednávke uvedené inak.

7. Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu hotel ponúknuť aj inú izbu než tú v ktorej bol pôvodne ubytovaný.

8. Hosť používa izbu počas doby, ktorá bola dohodnutá s hotelom.

9. Ak nebol čas ubytovania vopred dohodnutý, hosť odhlási svoj pobyt najneskôr do 12.00 hodiny posledného dňa, v tom istom čase uvoľní izbu. Ak tak hosť neurobí v stanovenom termíne, hotel mu môže účtovať pobyt za nasledujúci deň.

10. Hosť, ktorý sa ubytuje pred 6.00 hodinou rannou, uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.

11. Hosť, ktorý požaduje ubytovanie pred 12.00 hodinou a izba sa preto nemohla predchádzajúcu noc prenajať platí ubytovanie za predchádzajúcu noc.

12. Hosť sa pri obsadení izby vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné závady ihneď nahlási na recepcii.

13. Hosť súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstupovať za účelom vykonania svojich pracovných povinností chyžná a údržbár.

14. Hotel nezodpovedá za cennosti a peniaze uložené v trezore na izbe, ani za cenné veci odložené mimo trezora na izbe. Hosť má možnosť svoje cennosti uschovať v trezore na recepcii.

15. Hotel nezodpovedá za prípadné nezhody, alebo konflikty medzi hosťami, ale v rozsahu možností urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku a kľudu v ubytovacích a odbytových priestoroch.

16. Na izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom recepcie, po jej zaevidovaní do rezervačného systému.

17. Hotel zabezpečí pri ochorení, alebo zranení hosťa poskytnutie lekárskej pomoci, prípadne prevoz do nemocnice.

18. Na izbe, alebo v spoločenských miestnostiach hotela hosť nesmie premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do telefónnych prístrojov, rozhlasových, alebo televíznych prijímačov, sušičov vlasov, prípadne do elektrickej siete, alebo inej inštalácie.

19. V objekte hotela a na izbe nie je hosťovi povolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene hosťa.

20. Hosť sa nesmie na izbe ani chodbách hotela hlučne zabávať, spievať, nahlas počúvať rozhlasový, alebo televízny program. V čase od 22.00 hodiny do 6.00 hodiny je povinný dodržiavať nočný kľud.

21. Hosťom je zakázaný vstup do služobných priestorov hotela a do priestorov kde sú skladované potraviny a pripravované jedlá a nápoje.

22. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechávať deti do 10 rokov veku bez dozoru dospelých na izbe, chodbách vo výťahu a v ostatných spoločenských priestoroch hotela.

23. Ubytovanie domácich zvierat je povolené len za predpokladu, že majiteľ preukáže ich nezávadný stav a počas pobytu dodrží všetky veterinárne a hygienické predpisy. K pobytu domácich zvierat je potrebný súhlas vedenia hotela. Zvieratám je zakázaný vstup do tých priestorov a pobyt v nich, kde sú skladované potraviny, pripravované, alebo podávané jedlá a nápoje. Psy musia nosiť vo všetkých verejných priestoroch hotela náhubok a musia byť vedené na vodítku. Nie je dovolené, aby zvieratá boli v hotelových priestoroch a to vrátane hotelovej izby, ponechané bez dozoru ubytovaného hosťa / majiteľa alebo doprevádzajúcej osoby. Zvieratá nesmú odpočívať, ležať na lôžku , alebo ostatnom zariadení, ktoré slúži k odpočinku hosťa. Nie je povolené používať vaňu, sprchu, alebo umývadlo na kúpanie, alebo umývanie zvierat. Na kŕmenie zvierat sa nesmie používať inventár, ktorý slúži k príprave, alebo podávaniu pokrmov hosťom. Osoba, ktorá doprevádza zviera zodpovedá za dodržiavanie nočného kľudu v dobe od 22.00 hodiny do 6.00 hodiny a znáša zodpovednosť za všetky škody spôsobené zvieraťom na majetku hotela. Cena za ubytovanie zvierat sa určuje podľa platného cenníka hotela.

24. Hosť má právo využívať všetky zariadenia prenajatej izby a spoločenských miestností.

25. Za všetky škody spôsobené na majetku hotela zodpovedá hosť podľa všeobecne platných právnych predpisov.

26. Hosť je povinný pri odchode z izby uzavrieť vodovodné uzávery, zhasnúť elektrické spotrebiče a osvetlenie miestností, uzavrieť okná a pri odchode zavrieť dvere.

27. Hosť platí účet zvyčajne pri odchode. Pri pobyte presahujúcom sumu 1000 € hotel môže požadovať aj zálohovú platbu po častiach. Účty sú splatné hneď pri predložení. Pri odchode z ubytovacieho zariadenia hosť na recepcii odovzdá hotelovú kartičku s hotelovými kartami.

28. Za ubytovanie, požičané predmety a ostatné služby využité v hoteli je hosť povinný platiť ceny v súlade s platným cenníkom.

29. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti hotela prijíma poverená osoba na stredisku, prípadne manažér strediska.

30. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu kedy si prenajal izbu. V prípade že ho závažným spôsobom poruší, vedenie hotela má právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacej služby aj pred uplynutím dohodnutej doby.

V Zuberci, 1. júna 2021

Hotelordnung

Der Gast, der ein Zimmer mietet, verpflichtet sich gleichzeitig zur Einhaltung dieser Hotelordnung. Wenn der Gast diese verletzt, hat die Hoteldirektion das Recht zur Aufhebung der Bestellung.

1. Das Hotel kann dem Gast/der Gästin (weiter nur Gast) nur dann Unterkunft gewähren, wenn sich dieser ordnungsgemäß anmeldet. Zu diesem Zweck legt er dem zuständigen Mitarbeiter des Hotels seinen gültigen Identitätsnachweis vor. Sofort nach der Anmeldung übergibt das Hotel dem Gast eine Hotelkarte mit Angabe der Zimmernummer und der Aufenthaltsdauer.

2. Das Hotel gewährt dem Gast Dienstleistungen mindestens in dem Umfang und der Qualität, wie sie von der Verlautbarung über die Kategorisierung und Klassifizierung von Unterbringungs- und Verpflegungseinrichtungen für die Klasse vorgesehen sind, in die das Hotel eingeordnet ist.

3. Beim Betreten des Hotels hat sich der Gast mit dem gültigen Hotelausweis auszuweisen.

4. Der Aufenthalt im Hotel ist nur denjenigen Personen erlaubt, die nicht an einer Infektionskrankheit leiden.

5. Das Hotel kann dem Gast in besonderen Fällen eine andere als die bestellte Unterbringung anbieten, sofern sich diese nicht wesentlich von der bestätigten Bestellung unterscheidet, eventuell eine Unterbringung in einem anderen Hotel gleichwertiger Kategorisierung und Klassifizierung vereinbaren.

6. Aufgrund der Bestellung hat das Hotel den Gast bis spätestens 17.00 Uhr unterzubringen, bis zu diesem Zeitpunkt ist das Zimmer für den Gast reserviert, sofern auf der Bestellung nichts anderes vereinbart wurde.

7. Wenn der Gast um eine Verlängerung des Aufenthalts ersucht, kann ihm das Hotel auch ein anderes als das bisher bewohnte Zimmer anbieten.

8. Der Gast benutzt das Zimmer für die mit dem Hotel vereinbarte Dauer.

9. Wenn nicht vorher anders vereinbart, meldet sich der Gast bis spätestens 12.00 Uhr seines letzten Aufenthaltstages ab und verlässt das Zimmer. Anderenfalls kann ihm das Hotel den Aufenthalt für die folgende Nacht in Rechnung stellen.

10. Der Gast, der sein Zimmer vor 6.00 Uhr morgens bezieht, hat die Unterbringung für die ganze vorhergehende Nacht zu bezahlen.

11. Der Gast, der sein Zimmer vor 12.00 Uhr beziehen will, weswegen das Zimmer in der vorhergehenden Nacht nicht belegt werden konnte, hat die Unterbringung für die ganze vorhergehende Nacht zu bezahlen.

12. Der Gast kontrolliert in seinem eigenen Interesse, gleich nach dem Beziehen des Zimmers, den Zustand und die Funktionstüchtigkeit der Einrichtung und meldet eventuelle Mängel an der Hotelrezeption.

13. Der Gast erklärt sein Einverständnis, daß das Zimmermädchen und der Hausmechaniker während seiner gesamten Aufenthaltsdauer zum Zweck der Erfüllung ihrer dienstlichen Pflichten das Recht auf Zutritt zu seinem Zimmer haben.

14. Das Hotel haftet nicht für hinterlegtes Geld und Wertsachen im Zimmertresor weder für Wertsachen die sich im Zimmer außerhalb des Tresors befinden. Der Gast sollte seine Wertsachen im Tresor an der Rezeption hinterlegen.

15. Das Hotel haftet nicht für eventuelle Unstimmigkeiten oder Konflikte der Gäste untereinander, ergreift jedoch im Rahmen seiner gesetzlichen Möglichkeiten die erforderlichen Maßnahmen für die Gewährleistung von Ordnung und Ruhe in den Zimmern und Hoteleinrichtungen.

16. Der Gast darf auf seinem Zimmer Besucher empfangen, jedoch nur nach Zustimmung des Mitarbeiters von der Rezeption und nach einer Registrierung ins System.

17. Bei Unfall oder Erkrankung des Gastes liefert das Hotel notwendige medizinische Betreuung, bzw. ruft den Krankentransport falls erforderlich.

18. Im Zimmer oder in den Gemeinschaftsräumen des Hotels ist es untersagt, Möbel zu verschieben, Reparaturen oder Eingriffe jeglicher Art an Telefonapparaten, Rundfunk- und Fernsehempfängern, an den Haartrocknern bzw. am elektrischen Netz oder anderen Installierungen vorzunehmen.

19. Im Objekt des Hotels bzw. im Zimmer ist es dem Gast nicht gestattet, eigene elektrische Geräte zu verwenden. Ausgenommen von dieser Bestimmung sind elektrische Geräte, die zur persönlichen Körperpflege bestimmt sind.

20. Weder im Zimmer noch in den Gängen des Hotels darf der Gast Lärm machen, singen, oder laut Hörfunk- oder Fernsehprogramm verfolgen. In der Zeit von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr ist die Nachtruhe einzuhalten.

21. Es ist den Gästen untersagt, die Diensträume des Hotels sowie die Räume, die der Lagerung von Lebensmitteln und der Speisenzubereitung dienen, zu betreten.

22. Aus Sicherheitsgründen ist es untersagt, Kinder bis zu einem Alter von 10 Jahren ohne Aufsicht eines Erwachsenen im Zimmer, in den Gängen, im Aufzug und in den übrigen Gemeinschaftsräumen des Hotels zu lassen.

23. Das Unterbringen von Haustieren ist nur unter der Voraussetzung erlaubt, daß der Eigentümer deren unbedenklichen Gesundheitszustand nachweist und während des Aufenthalts alle veterinärmedizinischen und hygienischen Bedingungen einhält. Für die Unterbringung von Haustieren ist die Zustimmung der Hoteldirektion erforderlich. Den Tieren ist der Zugang und Aufenthalt in den Räumen, die der Lagerung von Lebensmitteln oder der Zubereitung und Einnahme von Speisen und Getränken dienen, nicht gestattet. Hunde müssen in allen öffentlichen Räumen des Hotels einen Beißkorb tragen und sind an der Leine zu führen. Es ist nicht erlaubt, Tiere ohne Aufsicht des untergebrachten Gastes (des Besitzers oder seiner Begleitperson) in den Hotelräumen, einschließlich im Hotelzimmer zu lassen. Tiere dürfen nicht auf dem Bett oder anderen Einrichtungsgegenständen liegen oder ruhen, die dem Gast zur Ruhe dienen sollen. Es ist nicht gestattet, die Wanne, die Dusche oder das Waschbecken für das Waschen oder Baden der Tiere zu verwenden. Beim Füttern der Tiere darf nicht das Geschirr verwendet werden, daß für die Zubereitung oder das Servieren von Speisen für Gäste dient. Die Person, in deren Begleitung sich das Tier befindet, ist für die Einhaltung der Nachtruhe von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr verantwortlich und haftet für alle vom Tier am Hoteleigentum verursachten Schäden. Der Preis für die Unterbringung eines Tieres wird nach der gültigen Preisliste bestimmt.

24. Der Gast hat das Recht alle Einrichtungen des gemieteten Zimmers und der Gemeinschaftsräume zu nutzen.

25. Für alle verursachten Schäden am Eigentum des Hotels haftet er laut allgemein verbindlicher Rechtsvorschriften.

26. Der Gast ist verpflichtet beim Verlassen des Zimmers alle Wasserhähne zu schließen, die elektrischen Geräte und die Beleuchtung auszuschalten, die Fenster zu schließen und die Tür beim Verlassen des Zimmers abzuschließen.

27. Gewöhnlich bezahlt der Gast bei der Abreise. Im Fall eines Aufenthalts im Wert von über 1000,- EUR, kann das Hotel die Bezahlung einer Teilrechnung verlangen. Rechnungen sind bei der Vorlage fällig. Bei Abreise gibt der Gast die Hotelkarte und Hotelschlüssel den Rezeptionsangestellten zurück.

28. Bei der Abreise weist der Gast an der Rezeption die Bezahlung aller Gebühren für in Anspruch genommene Dienstleistungen sowie die Rückgabe ausgeliehener Gegenstände nach. Für die Unterbringung und sonstige Dienstleistungen hat der Gast laut gültiger Preisliste zu bezahlen.

29. Beschwerden des Gastes bzw. Vorschläge zur Serviceverbesserung werden von einer verantwortlichen Person oder der Hoteldirektion entgegengenommen.

30. Die Bestimmungen dieser Hotelordnung sind vom Gas n Zimmern und an der Hotelrezeption.

Zuberec, am 1. Jun 2021

Accomodation Rules

The guest who rents a room undertakes at the same time to observe the Accommodation Rules. In case of their violation, the Hotel Management has the right to cancel the order.

1. The Hotel can accommodate only a guest duly registered. The guest shall submit for these purposes to the corresponding hotel staff his/her valid identity card. The Hotel shall issue to the guest immediately after his/her arrival the Hotel Card stating the room number and the length of stay. All services are guaranteed by his/her credit card entered in the reservation system or by cash deposit in the amount of 50 EUR per room/night for incidental surcharges. The guest without a credit card guarantee is obliged to settle his/her bill upon arrival in cash and leave the cash deposit in the listed amount. In case that this rule is not accepted by guest, Reception desk has the right to withdraw oneself from the agreement due to infringement of main point of the Accomodation Rules.

2. The Hotel provides to the guest services in the extent and of quality by the corresponding decree on categorisation and classification of accommodation and catering facilities, according to which the Hotel is classified.

3. The guest shall identify himself/herself when entering the Hotel with the valid Hotel Card on request.

4. The stay in the Hotel is permitted only to individuals that do not suffer from contagious diseases.

5. The Hotel may, in special cases, offer to the guest also another type of accommodation than agreed, in case it does not differ substantially from the confirmed order, eventually arrange the accommodation in other hotel according to the equal class and category.

6. Based on the ordered accommodation, the Hotel is obliged to accommodate the guest at the latest by 5 p.m., and until then the room is booked for the guest, unless stated otherwise in the order.

7. In case the guest asks for prolongation of the accommodation, the Hotel may offer him/her also another room than the one he/she was initially staying in.

8. The guest uses the room during the time agreed with the Hotel.

9. In case the time of accommodation was not agreed in advance, the guest shall report the fact he/she is checking out at the latest by 12 a.m. of the last day and leaves the room until the same time. In case the guest does not do that in the agreed time, the Hotel may charge for accommodation for the next day.

10. The guest that accommodates oneself before 6 a.m. in the morning shall pay the price of accommodation for the whole night before.

11. The guest who asks for accommodation before 12 a.m. (noon), and thus it was impossible to rent the room in the night before pays accommodation also for the night before.

12. The guest, upon moving to the room, should check in one’s own interest the condition and functioning of equipment in the room and contingent defects should be immediately announced to the reception.

13. The guest agrees with the fact that throughout the whole period of time of renting the room the maid and the maintenance worker are entitled to enter the room for the purpose of their servicing duties.

14. The Hotel is not responsible for money and valuables stored in the room safe neither for valuables placed in the room out of the safe. The guest shall store his valuables in the safe at the Reception.

15. The Hotel is not liable for contingent disagreements or disputes among guests but it shall carry out necessary measures within the extent of legal possibilities, in order to secure order and peace in accommodation and catering facilities.

16. The guest may receive visitors in the room only with approval of the receptionist, after being registered into the system.

17. The Hotel shall provide the necessary medical assistance, or, as the case may be, transfer to a hospital in case the guest becomes ill or injured.

18. The guest must not move the equipment, nor carry out any repairs or any interventions into phone apparatuses, radio or TV sets, hair dryers, or, as the case may be, the electrical network or any other installations.

19. The guest is not allowed to use in the area of the Hotel or in the room one’s own electric appliances. This rule is not applicable to electric appliances that serve for the personal hygiene of the guest.

20. The guest must not entertain oneself loudly in the room or corridors of the Hotel, listen loudly to radio or TV programmes, and is obliged to preserve night peace at the time from 10 p.m. until 6 a.m.

21. The guest is forbidden to enter the service premises of the Hotel and the premises where food is stored and meals and drinks are prepared.

22. For security reasons it is not permitted to leave children younger than 10 without any supervision of adults in the room, on corridors, in the lift and in other social premises of the Hotel.

23. Accommodation of pets is allowed only under the precondition their owner would prove their state of health is unobjectionable and shall observe during their stay all veterinary and hygienic regulations. The Hotel Management has to approve the stay of pets. Animals are forbidden to enter or stay in such premises where food is stored and meals and drinks are prepared or served. Each dog needs to have a muzzle and has to be on a leash in all public premises of the Hotel. It is not permitted to leave animals in hotel premises, including the hotel room, without supervision of the accommodated guest, owner or accompanying person. The animals must not rest or lie on a bed or any other equipment that serves the guest for resting. It is not allowed to use the bathtub, shower or washbasin for bathing or washing of animals. It is not possible to use the inventory for feeding the animals that serves for preparation or for serving meals to guests. The individual accompanying the animal is responsible for observing the night peace from 10 p.m. until 6 a.m. and is liable for all damage of the Hotel property caused by the animal. Price for accommodation of animals is determined pursuant to the valid price list of the Hotel.

24. The guest is entitled to use all equipment in the rented room and in social premises.

25. The guest is liable for any damage to the Hotel property, in accordance with valid legal regulations.

26. The guest is obliged, before leaving the room, to close all water mains, switch off all electric appliances and lighting of the room, close the windows, and close the door after leaving the room.

27. The guest usually pays the account upon his/her departure. In case of a stay exceeding the amount of 1000€, the Hotel may ask for a partial advance payment. Accounts are due immediately when submitted. At departure the guest will return the hotel card with hotel keys to the staff at the Reception.

28. When checking out of the accommodation facility the guest will show the receptionist a document proving payment of all fees for provided services and returning the borrowed subjects. The guest is obliged to pay for accommodation and other services for prices, in accordance with the valid price list.

29. Claims of guests, or, as the case may be, contingent proposals for improvement of the Hotel activities, are delivered to the person in charge or to the Hotel Management.

30. The guest is obliged to observe provisions of these Accommodation Rules from the moment the room has been rented to him/her. In case of material violation of the Rules, the Hotel Management has the right to withdraw oneself from the agreement on providing accommodation services even earlier, before the agreed period of time expires.

These Accommodation Rules are located on visible places in rooms and at the Hotel Reception.

Zuberec, 1st of Jun, 2021